Overslaan en naar de inhoud gaan
Flibco.com contest egg hunt

Wedstrijd: Win gedurende 1 jaar je gratis flibco.com airport shuttle!

23 maart 2021

Wij geven u een goede reden om enthousiast te zijn voor Pasen!

Doe mee aan onze eierzoektocht van 26/03/21 tot 09/04/21, zoek het grote roze ei en win je fantastische prijs van 1 jaar gratis jouw flibco.com airport shuttle*​​​​​​​​​​​​​​

Hoe deelnemen?
heel eenvoudig. Alles wat je nodig hebt is een goed gezichtsvermogen en een smartphone!

 • Kijk om je heen en zoek onze Door2Gate shuttle met het grote roze ei. "Psssst je vindt de shuttle op de wegen tussen Brussel en Charleroi Airport."
 • Maak een foto van de shuttle met het grote roze ei. 
 • Post deze op je Instagram story of op je Facebook story. 
 • Tag @flibco, voeg #egghunt en #contest toe.

 

De winnaar wordt op 12/04/21 bekend gemaakt op onze Instagram en Facebook accounts. ​​​​​​​

Veel plezier bij de eierenjacht!

flibco.com contest egg hunt​​​​​​​

*Zie de voorwaarden in het wedstrijdreglement

 

Wedstrijdreglement:

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door SL Belgium SA, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Parc Artisanal 25, 4671 Barchon België (hierna “Flibco.com”), ondernemingsnummer 0831.920.104.  Deze wedstrijd loopt van 26/03/2021 tot 09/04/2021.
 2. Flibco.com behoudt zich het recht voor de wedstrijd (of een deel ervan) te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Flibco.com.   
 3. Over dit reglement, de organisatie of de uitslag van de wedstrijd wordt geen  correspondentie (brief, e-mail en/of telefonische communicatie) uitgewisseld. Alle aanvullende mededelingen of publicaties met betrekking tot de wedstrijd worden beschouwd als onderdeel van dit reglement. Alle beslissingen van Flibco.com zijn zonder verhaal.   
 4. Deze wedstrijd staat open voor alle volwassen natuurlijke personen, met uitzondering van de personeelsleden van Flibco.com en de personeelsleden van externe leveranciers die voor Flibco.com werken. Als de deelnemer jonger is dan 18 jaar, moet hij de uitdrukkelijke toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger hebben om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen.
 5. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen. Bij meerdere deelnames door eenzelfde persoon zal Flibco.com enkel rekening houden met de eerst ontvangen deelname. Elke foto mag slechts één keer gebruikt worden. Indien meerdere deelnemers dezelfde foto gebruiken, zal Flibco.com enkel de eerste inzending in overweging nemen.   
 6. Dit spel vindt uitsluitend op het internet plaats op de data vermeld in artikel 1 en is toegankelijk via de newsletter van Flibco.com en de sociale netwerken (Facebook en Instagram) van Flibco.com. Om geldig deel te nemen, zijn de deelnemers verplicht de volgende instructie(s) na te leven:  
  • Neem een foto van de Door2Gate shuttle met een paasei erop die rijdt tussen Brussel en Charleroi van 26/03/2021 tot 09/04/2021.
  • Deel deze foto als een Story op hun Facebook of Instagram profiel en tag flibco.com en gebruik #flibcoegg en #contest
  • Als hun profiel privé is, kunnen ze een bericht sturen naar flibco.com (op Facebook of Instagram) met een screenshot van hun verhaal.
 7. Uit alle deelnemers zal op 12/04/2021 één winnaar worden getrokken. De winnaar wordt op 12/04/2021 bekend gemaakt.
 8. De winnaar van deze wedstrijd ontvangt zijn prijs per e-mail binnen een maand na 12/04/2021.
 9. De prijs van deze wedstrijd bestaat uit 1 voucher ter waarde van €250,00 te gebruiken voor elke aankoop van een flibco.com dienst.  De waarde van €250,00 zal worden bijgeschreven op de flibco-account van de winnaar en zal beschikbaar zijn tot een jaar na de uitgifte van de voucher. Tickets worden niet terugbetaald.
 10. De gewonnen prijs kan in geen geval worden omgeruild voor zijn tegenwaarde in contant geld of een andere prijs in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan worden verzocht zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer heeft geen recht meer op zijn prijs als de opgegeven contactgegevens niet correct zijn.  Flibco.com behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.  
 11. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement van de wedstrijd, zonder voorbehoud of beperking, en de aanvaarding van elke beslissing die Flibco.com zou kunnen nemen in het kader van deze actie. De schending van een van de clausules of voorwaarden van dit reglement heeft van rechtswege de nietigverklaring van de deelname aan deze wedstrijd tot gevolg. Elke poging tot fraude zal worden bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de betreffende deelnemer.  
 12. Door deel te nemen aan de wedstrijd, verbindt de deelnemer zich ertoe Flibco.com het recht te verlenen om zijn naam, voornaam en zijn profielnaam op Facebook of Instagram, alsook zijn foto op de Highlight "Eierenjacht" te publiceren.
 13. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig, onwettig of niet-uitvoerbaar is of wordt, zal deze clausule, indien mogelijk, worden vervangen door een geldige, wettelijke en uitvoerbare clausule die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft. Als de ongeldige, onwettige of niet-uitvoerbare clausule niet kan worden vervangen, zal er geen gevolg worden gegeven aan deze clausule en zal deze worden beschouwd als niet opgenomen in het reglement en dit zonder de andere clausules van het reglement te beïnvloeden of ongeldig te maken.
 14. Flibco.com en elke andere onderneming die heeft meegewerkt aan het opstellen van dit reglement kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd of bepaalde clausules van het reglement zouden moeten worden gewijzigd of geannuleerd. Hetzelfde geldt als de prijsuitreiking zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd.  
 15. Flibco.com, evenals elke andere betrokken persoon of onderneming kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door de uitreiking van het geschenk of de prijs. Flibco.com sluit ook zijn aansprakelijkheid uit voor elke fout als gevolg van de gebruikte communicatiemiddelen, drukfouten of het bestaan van een defect in verband met het geschenk of de gewonnen prijs.  
 16. Flibco.com respecteert uw privacy en uw persoonsgegevens. Bijgevolg beschermt en verwerkt het uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met inbegrip van de wijzigingen aangebracht door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG-EU 2016/679 van 27 april 2016).  
  Het houdt zich aan de wettelijke voorschriften inzake het recht op afbeelding.    
  De gegevens die via deze wedstrijd worden verstrekt, worden niet verzameld en zullen alleen voor deze wedstrijd en voor geen andere doeleinden worden gebruikt.
 17. Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, valt elk eventueel geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze actie en dat niet in der minne kan worden opgelost, onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Henegouwen, afdeling Charleroi.  
 18. Dit reglement is beschikbaar op de website van de luchthaven op het adres: https://www.flibco.com/nl/news/wedstrijd-win-gedurende-1-jaar-je-gratis-flibcocom-airport-shuttle
 19. Deze actie is op geen enkele manier gesponsord of beheerd door Facebook of verbonden met Facebook. De deelnemers kunnen Facebook of Flibco.com in geen geval aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.

 

flibco.com contest egg hunt